Historia Oddziału Radomskiego SIMP  (1935 – 2011)

 

    W dniu 11 kwietnia 1935 roku powstał w Radomiu, jako pierwszy w kraju Radomski Oddział SIMP, liczący 33 członków.

     Oddział powstał na bazie istniejącego od 1926 r. Koła SIMP

     W dniach 19-21.XII.1926 roku, jeszcze przed powstaniem Oddziału, zorganizowana została w Radomiu przez prof. H. Mierzejewskiego i prof. M. Hubera oraz inż. Cyfrackiego pierwsza konferencja tzw. Warsztatowa, dotycząca głównie organizacji produkcji w zakładach przemysłowych branży metalowej oraz kucia i wytłaczania masowego

     Założycielami Oddziału byli znani zasłużeni działacze SIMP, wyróżniający się również w pracy zawodowej, z osiągnięciami w rozwoju techniki i nauki.

Wszyscy członkowie- założyciele Oddziału to inżynierowie mechanicy zatrudnieni w Państwowej Fabryce Broni w Radomiu, zajmujący stanowiska kierownicze i pełniący odpowiedzialne funkcje techniczne.

      Zarząd i członkowie pierwszego Oddziału SIMP w Radomiu

 

Lp.

Imię i Nazwisko

 Funkcja w SIMP

Stanowisko służbowe w Zakładzie

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

 

Eustachy  Gutkowski

Tadeusz  Ankowski

Janusz Tymowski

Ludomir Dzierżanowski

Witold Ulatowski

Wacław Hanyga

Wacław Ostrowski

Stanisław Cygański

Stanisław Skulimowski

Adolf Barszczewski

Innocenty Chomiak

Tadeusz Chrzan

Henryk Denk

Witold Dukielt

Wincenty Gruszczyński

Eugeniusz Kostkiewicz

Franciszek Kozłowski

Lucjan Krakowiak

Jan Krauze

Tadeusz Krauze

Józef Kuczyński

Bronisław Kwieciński

Tadeusz Mickiewicz

Stefan Ołdakowski

Aleksander Piotrkowski

Eugeniusz Rapaczyński

Jerzy Starnecki

Stanisław Stefański

Tadeusz Szczeklik

Wacław Werner

Alfred Wojtyła

Tadeusz Zaniewski

Zygmunt Żegilewicz

Prezes Oddziału

Z-ca Prezesa

Z-ca Prezesa

Sekretarz Oddziału

Sekretarz Oddziału

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Członek Oddziału

Z-ca Dyrektora

K-k Wydz. Produkcji

K-k Dz. Kontroli Techn.

Asystent

K-k Wydz. Produkcji

K-k Wydz. Produkcji

K-k Wydz. Produkcji

Asystent

Asystent, kk

Asystent

K-k Wydziału

Asystent

Asystent

Asystent

Konstruktor

Asystent

Asystent

Asystent

Asystent

K-k Biura Techn. TT

Szef Produkcji

K-k Wydz. Produkcji

Konstruktor

K-k Dz. Badań Techn

Z-ca Dyrektora

Asystent

Asystent

Asystent

Asystent

K-k Dz. Biura Techn.

Asystent

Asystent

Konstruktor

 

    Ponadto, przewodniczącym Sekcji Warsztatowej przy Zarządzie Głównym SIMP był prof. dr inż. Stanisław Płużański (1879 – 1951), radomianin – współzałożyciel Oddziału Radomskiego SIMP, również długoletni Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej: 1925 – 1937 oraz  1946 – 1948.

    W 1936 r. Oddział Radomski, liczący 50 osób, przyjął, jako główne kierunki swojej działalności następujące zadania:

- działalność szkoleniowo-odczytowa,

- organizacja i rozwój kół zakładowych oraz sekcji specjalistycznych,

- rozszerzenie czytelnictwa czasopism technicznych,

- ukierunkowanie działań na rozwój techniki (głównie nowoczesności i jakości

   wyrobów) oraz zagadnień motoryzacyjnych i energetycznych.

 

     Do 1939 r. SIMP rozwija się wielostronnie z ukierunkowaniem na rozwój przemysłu, rozwój i popularyzację prac naukowo-badawczych, zwłaszcza w czasopismach technicznych, wydawanych przez SIMP jak np.: „Mechanik”, „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Techniczny”.

Oddział Radomski czynnie uczestniczył w tych przedsięwzięciach organizując kilka komisji i sekcji. Aktywnością wyróżniała się Komisja Szkoleniowo-Oświatowa organizując szereg odczytów, narad i konferencji technicznych ukierunkowanych na dokształcanie pracowników przemysłu metalowego. Tematyce tej poświęcono specjalny zeszyt „Przeglądu Mechanicznego” nr 3 z 1939 r. Sekcje specjalistyczne udzielały opinii oraz orzeczeń, instytucjom państwowym i prywatnym. Działalność ta stała się początkiem działalności rzeczoznawców SIMP, która trwa do chwili obecnej.

Do 1939 r. SIMP zrzeszał tylko inżynierów, w związku z tym w 1934 r. z inicjatywy absolwentów Szkoły Technicznej w Radomiu, utworzony został Oddział Związku Techników Rzeczpospolitej Polskiej, którego struktury organizacyjne i formy działalności były podobne do SIMP.

Zarówno SIMP jak i ZTRP aktywną i zorganizowaną działalność prowadziły do wybuchu II wojny światowej.

     Okres okupacji niemieckiej uniemożliwiał jawną działalność społeczną i techniczną.

W tym trudnym okresie wielu kolegów SIMP-owców z naszego Oddziału przeszło do konspiracji prowadząc walkę z okupantem w oddziałach partyzanckich, głównie AK, lub współdziałało z ruchem oporu na różnych odcinkach.

     W okresie wojennym 1939 – 1945 inteligencja techniczna w tym mechanicy, poniosła bardzo duże straty. Szacuje się, że okres ten przeżyło tylko 40% inżynierów.

 

       Pierwszy powojenny statut przyjęty przez Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 28.03.1946 r. stwierdza, że „członkiem Stowarzyszenia może być każdy inżynier lub technik mechanik bez względu na miejsce jego zatrudnienia”. SIMP zmienił nazwę na Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Pierwszym prezesem SIMP po wojnie był prof. Ludwik Uzarowicza wiceprezesem prof. Ignacy Brach, późniejszy prezes SIMP w latach 1957-1961.

      W Radomiu do formalnego założenia koła SIMP dochodzi dopiero w styczniu 1949 r. Zarząd koła ukonstytuował się następująco:

     - inż. Ludwik  Kuberski           -  prezes,

     - inż. Ryszard Białostocki       -  z-ca  prezesa,

     - inż. Edward Rutta                  -  sekretarz,

     - inż. Eugeniusz  Siostrzonek   -  skarbnik.

Przeprowadzono szereg odczytów, spotkań i wycieczek technicznych.

Aktywność koła i sukcesywny wzrost ilości członków do 150 osób, pozwoliły już w 1950 roku na przekształcenie koła na Oddział SIMP w Radomiu, utrzymując profil działania: spotkania, odczyty, szkolenia, wycieczki.

     Dużym przedsięwzięciem i znaczącym dla przyszłej kadry inżynierskiej i dla regionu były starania, uwieńczone sukcesem, o utworzenie na terenie Radomia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.

Powołano Komisję, w skład, której wchodzili koledzy:

Ludwik Kuberski, Edward Rutta, Feliks Jastrzębski, Józef Adamski, Józef Rusek.

Pismem z dnia 29.XI.1949 roku, Zarząd Oddziału SIMP w Radomiu wystąpił do Ministerstwa Oświaty w Warszawie o utworzenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu z wydziałem mechanicznym posiadającym trzy specjalizacje;

1.      Masowej produkcji precyzyjnej.

2.      Odlewniczą.

3.      Konstrukcyjną.

      Już w styczniu 1950 r. uzyskano zgodę Ministerstwa Oświaty na utworzenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu z Wydziałem Mechanicznym, finansowanej początkowo przez NOT, zaś od stycznia 1951 r. przez Ministerstwo Oświaty.

Zajęcia odbywały się w budynku Technikum Mechanicznego w Radomiu przy ul. Kościuszki 7.

W rok później działalność rozpoczęły Oddziały Mechaniczne Uczelni w Skarżysku i w Kielcach oraz Wydział Garbarski w Radomiu i Wydział Chemiczny w Pionkach.

      Pierwszym rektorem Szkoły Inżynierskiej w Radomiu został mgr inż. Eugeniusz Wasilewski a prorektorem i dziekanem Wydziału Mechanicznego mgr inż. Tadeusz Wichert. Na wykładowców powołano czołowych i długoletnich wykładowców szkół technicznych i wybitnych specjalistów z zaplecza technicznego miejscowego przemysłu w większości aktywnych członków SIMP.

Utworzenie i rozwój Uczelni w Radomiu przyczyniło się w istotny sposób do rozwoju przemysłu, kadry technicznej i Stowarzyszenia SIMP. Oddział w Radomiu w 1953 r. liczy już 300 członków.

      Celowym jest, więc wymienienie nazwisk kolegów, którzy przyczynili się do tego niewątpliwego sukcesu utrzymania Uczelni na przyzwoitym poziomie.

Byli to między innymi wykładowcy: mgr Jan Ciach, mgr inż. Stanisław Cygański, mgr inż. Wincenty Gruszczyński, dr Juliusz Vorbłot, mgr inż. Jerzy Wasilewski, mgr inż. Ludwik Wandycz, mgr inż. Tadeusz Wichert.

Następnie kadrę techniczną zasilili doświadczeni inżynierowie z przemysłu: mgr inż. Bogusław Białczak, mgr inż. Zygmunt Bieńkowski, mgr inż. Zenobiusz Cęckiewicz, mgr inż. Kazimierz Gorgul, mgr inż. Wacław Jaśkiewicz i wielu innych.

Z inicjatywy Zarządu Oddziału utworzony został też Ośrodek Konsultacyjny jednorocznego zaocznego kursu przygotowawczego do egzaminu na stopień inżyniera mechanika, stanowiący filię Politechniki Warszawskiej. Kurs ukończyło 27 osób, które po złożeniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Politechnice Warszawskiej uzyskali tytuł inżyniera mechanika.

 

     W 1954 r. ilość członków w Zakładach Metalowych przekroczyła liczbę członków w pozostałych kołach, ponadto ze względu na specyfikę produkcji w ZM, w ówczesnych czasach trudno było utrzymać stałą więź pomiędzy kołami. W tym stanie władze Stowarzyszenia zdecydowały o powstaniu na terenie Radomia dwóch odrębnych Oddziałów SIMP:

     Radom I     - obejmujący swym zasięgiem działania 8 kół zakładowych na

                           terenie zakładów przemysłowych miasta Radomia,

     Radom II    -  zrzeszający wówczas 9 kół wydziałowych na terenie Zakładów

                           Metalowych

Od tego czasu Oddziały pracują odrębnie.

Oddział I - kontynuował pracę tradycyjnie, lecz działalność jego znacznie osłabła.

Oddział II - wspierany skutecznie przez dyrekcje Zakładów, dynamicznie rozwija swoją działalność powiększając znacznie liczbę członków.

W 1957 r. stan liczbowy Oddziału II osiąga ponad 800 członków, gdyż przyjmowano osoby nieposiadające średniego wykształcenia technicznego. Uznano wówczas za konieczne dokonanie weryfikacji członków, pozostawiając 270 członków zrzeszonych w 9 kołach wydziałowych.

 

          W listopadzie 1961 roku dochodzi do połączenia obu Oddziałów. Praktyka wykazała, że podział nie był pożyteczny, gdyż spowodował osłabienie Oddziału I ogólnie dostępnego działającego zewnętrznie. W chwili połączenia Oddziałów (1961r.) ogólna liczba członków wynosiła 603 osoby. W tym: 191 inżynierów, 350 techników, 62 inni.

       Okres 1962 – 1972 to dynamiczny rozwój Oddziału pod względem organizacyjnym. Powstaje wówczas kilka nowych kół zakładowych oraz pięć sekcji specjalistycznych. W tym okresie odbyło się pięć Walnych Zgromadzeń Oddziału, które dokonywały analizy pracy Oddziału w danej kadencji i wyboru nowych władz. Warto zaznaczyć, że w całym tym okresie funkcję

Przewodniczącego Oddziału powierzano koledze inż. Feliksowi Jastrzębskiemu.

        Również niektórzy członkowie Zarządu byli wybierani wielokrotne. Do nich należą koledzy: Julian Cedro, Władysław Wiszniewski, Tadeusz Wojcieszek, Józef Dziwirek, Sławomir Fijałkowski, Kazimierz Szczepański, Tadeusz Janas, Zygmunt Jagielski, Edmund Jagiełło, Zygmunt Siewczyk, Józef Pogodziński, Aleksander Piwowarczyk, Edward Chrzanowski, Zbigniew Karpeta, Władysław Piszczek, Jan Lalak.

      

       Przełomowym dla Stowarzyszenia był rok 1972, na XXII Walnym Zjeździe Delegatów SIMP określono jednoznaczne inżynierskie zadania dla SIMP zdefiniowane w trzech zwięzłych hasłach:

     - SIMP ekspertem w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń,

     - SIMP wychowawcą mechaników polskich organizatorem ich ciągłego

        doskonalenia zawodowego,

     - SIMP rzecznikiem spraw osobistych i społecznych mechaników polskich.

Realizacja zadań wymagała powołania w Stowarzyszeniu agendy odpowiedzialnej za całokształt tej działalności.

     Z dniem 1 stycznia 1974 roku Zarząd Główny SIMP powołał przedsiębiorstwo Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technicznego (ZORPOT).

Działając w ramach ZORPOT Warszawa w Radomiu Zarząd powołał w pierwszym kwartale 1974 roku zespół kolegów w składzie inż. Józef Dziwirek, inż. Mieczysław Chmielewski, inż. Stanisław Kalbarczyk do zorganizowania działalności rzeczoznawczej na terenie Radomia i ówczesnego województwa radomskiego.

Zorganizowano zespół składający się z 27 rzeczoznawców różnych specjalności.

Dobrze przygotowana kadra techniczna zaspakajała potrzeby na usługi rzeczoznawcze regionu, jednocześnie zapewniając napływ środków finansowych na potrzeby oddziału. Do najbardziej aktywnych i długoletnich rzeczoznawców należeli koledzy mgr inż. Kazimierz Szczepański, i inż. Zygmunt Jagielski.

Jednocześnie prowadzono aktywną działalność szkoleniową i odczytową, organizowania kursów oraz wycieczek specjalistycznych do zakładów krajowych i zagranicznych oraz na targi krajowe i zagraniczne. Aktywną i bardzo konkretną działalność przejawiały sekcje specjalistyczne i koła zakładowe SIMP opracowując nowoczesne projekty wdrożeniowe oraz współdziałając w organizacji ekspozycji wystawowych w okresie trwania Radomskich Dni Techniki. Bardzo pożyteczną funkcję spełniała Sekcja Postępu Technicznego i Wynalazczości.

Dekada lat siedemdziesiątych i początki lat osiemdziesiątych to okres najbardziej dynamicznej i efektywnej działalności stowarzyszeniowej. Największa ilość organizowanych imprez i sukcesywny wzrost ilości członków. W 1980 roku Oddział liczył prawie 1800 członków.

      W 1976 r. Zarząd Oddziału był organizatorem Jubileuszu 25-lecia Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej.

      Koledzy z naszego Oddziału aktywnie uczestniczyli w pracach przed kongresowych oraz brali udział w Kongresach Techników Polskich w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. Prezentowano tematykę statutową i sprawy dotyczące roli i rangi inżynierów w życiu gospodarczym kraju. Nasi reprezentanci brali udział we wszystkich Walnych Zjazdach Stowarzyszenia. Zarząd naszego Oddziału zawsze wykorzystywał okazję, aby wzmacniać autorytet Stowarzyszenia, jego rozwój i należne miejsce w gospodarce.

       Koledzy z naszego Oddziału uczestniczyli i uczestniczą we władzach centralnych Stowarzyszenia w latach:

1972-1982, 1994-1998 Kolega Julian Cedro - członek Zarządu Głównego, 

1969-1990 Kolega Feliks Jastrzębski – wiceprzewodniczący oraz przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego,

Kolega Tadeusz Wojcieszek pełnił funkcje w Zarządzie Głównym kolejno:

1965-1969 – członek Komisji Szkoleniowej,

1969-1972 - członek Komisji Finansowej,

1988-1990 - członek Komisji Racjonalizacji i Wynalazczości,

1988-1990 - członek Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Techników,

2006 - 2011 - Kolega Julian Cedro – członek Komisji Statutowej,

2006 -2011 - Kolega Zdzisław Kozdrach – członek Zarządu Głównego.

 

     Oddział Radomski od początku współpracował w tworzeniu Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Radomiu.

Początki federowania się radomskich stowarzyszeń sięgają 1951 roku.

Zarząd Okręgowy NOT w Kielcach pismem L.Dz. 138/51 z dnia 04.07.1951 r. powierzył mandat utworzenia w Radomiu Terenowego Oddziału NOT koledze Edwardowi Ruttcie, byłemu działaczowi SIMP.

Zgromadzenie Organizacyjne istniejących wówczas ośmiu oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych liczących 1173 członków w tym 435 z SIMP, dokonało wyboru władz Oddziału NOT w liczbie 12 osób w tym trzech kolegów z SIMP (E. Rutta, L. Kuberski, W. Grafowski).

      W 1966 roku powstał Komitet Budowy Domu Technika w Radomiu, który w większości składał się z aktywnych członków SIMP, pod przewodnictwem kolegi Jana Szczepańskiego – wiceprezydenta miasta Radomia.

Wszyscy członkowie naszego Oddziału opodatkowali się w skali jednego roku lub dłużej oraz rozprowadzano „cegiełki” w celu zebrania funduszy umożliwiających rozpoczęcie budowy Domu Technika. Łącznie od członków SIMP zebrano kwotę 225500 zł, co stanowiło ponad 69 % całej kwoty zebranej z indywidualnych składek od wszystkich członków SNT NOT.

     W 1976 roku w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i utworzeniem Województwa Radomskiego Oddział Rejonowy NOT przekształca się w Radę Wojewódzką NOT a wszystkie Oddziały Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych w Oddziały Wojewódzkie.

Do nowo wybranej Rady Oddziału NOT weszli koledzy z SIMP: Bogusław Białczak, Kazimierz Dziedzic, Marian Błoński, Julian Cedro.

W dniu 31.12.1976 roku Oddział SIMP liczył 1420 członków zrzeszonych w 28 kołach zakładowych.  Pozostałe stowarzyszenia zrzeszały ogółem 4563 osoby.

     Pierwszoplanowym zadaniem nowej Rady Wojewódzkiej NOT było dokończenie budowy i oddanie do użytku Domu Technika.

Dom Technika wybudowany kosztem 25 900 000 zł, nie licząc olbrzymiego wkładu prac społecznych, został oddany do użytku 20.12.1977 roku.

Oddanie do użytku Domu Technika pozwoliło m.in. na reaktywowanie biblioteki technicznej i zorganizowanie czytelni książek i czasopism technicznych krajowych i zagranicznych. Powstała też baza szkoleniowa, odpowiednio wyposażona i laboratorium do nauki języków obcych.

Od 1988 roku Rada Wojewódzka NOT w Radomiu, z wyróżniającym się udziałem SIMP, rozpoczęła prezentację dorobku technicznego i rozwoju gospodarczego regionu na organizowanych systematycznie Radomskich Dniach Techniki

 

Radomskie Dni Techniki były organizowane kolejno:

I Radomskie Dni Techniki w 1978 roku

II Radomskie Dni Techniki  - w 1979 roku

III Radomskie Dni Techniki - w 1980 roku

IV Radomskie Dni Techniki - w 1981 roku

V Radomskie Dni Techniki  - w 1983 roku

VI Radomskie Dni Techniki - w 1985 roku

VII Radomskie Dni Techniki- w 1986 roku

VIII Radomskie Dni Techniki- w1987 roku

IX Radomskie Dni Techniki   -w 1989 roku

 

    W latach osiemdziesiątych, w związku z zawirowaniami gospodarczymi kraju, które bardzo niekorzystnie wpłynęły również na sytuację zakładów branży mechanicznej następuje ograniczenie działalności stowarzyszeniowej. Pomimo trudności Oddział SIMP jest nadal najliczniejszym Oddziałem na terenie Radomia. Na dzień 31.12.1981 r. Oddział liczy 1738 członków w 37 kołach.

Przy NOT rozwija się pomyślnie działalność Zespołu Usług Technicznych oraz równolegle działający przy Oddziale SIMP Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego (ZORPOT) realizujący zlecenia z rejonu Radomia.

W podsumowaniu  Radomskich Dni Techniki w 1987 roku rozstrzygnięto współzawodnictwo o tytuł „Mistrz Racjonalizacji” i „Przodujący Klub Techniki i Racjonalizacji”. Najlepsze wyniki w tych konkursach osiągnęli koledzy z SIMP – racjonalizatorzy z Zakładów Metalowych i Radomskiej Wytwórni Telefonów.

 

     W latach 90-tych aktywność stowarzyszeń w tym SIMP była ograniczona gwałtownie maleje liczba kół i członków jednak w organizowanych w ograniczonym zakresie Radomskich Dniach Techniki Oddział SIMP zawsze współuczestniczył w organizacji, biorąc udział w prezentacji ciekawych ekspozycji wystawowych, odczytach i spotkaniach, które tradycyjnie cieszyły się zainteresowaniem uczestników.

W latach 1997, 1998 i 1999 Oddział organizował tzw. Dni Mechanika, podczas których przedstawiano uczestnikom interesujące tematy i problemy.

Wiodącym celem organizowania tych dni było:

- utrzymanie aktywizacji i integracji środowiska technicznego,

- promocja wyrobów firm działających w naszym regionie,

- przedstawianie ciekawych rozwiązań technicznych racjonalizatorów,

- ekspozycja aparatury kontrolno-pomiarowej i jej zastosowanie, 

W dn. 08.02.1999 r. z inicjatywy ppłk rez. mgr inż. Lucjana Bródki zorganizowano sympozjum. „Dziś i jutro Zakładów Metalowych” Referat wprowadzający wygłosił kol. mgr inż. Andrzej Jęczmyk W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści Ziemi Radomskiej, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele świata nauki, związków zawodowych, organizacji naukowo technicznych przemysłu obronnego.

Tematem sympozjum była sytuacja ekonomiczna Zakładów oraz sytuacja przemysłu obronnego kraju.     W wyniku dyskusji zawiązał się Społeczny Komitet Ratowania Przemysłu Obronnego w Radomiu, który wystąpił z pismem do prezydenta RP, marszałków sejmu, senatu i premiera przedstawiając aktualną sytuację przemysłu obronnego, z apelem o interwencję.

     Z różnych przyczyn los wielkich zakładów zbrojeniowych był przesądzony politycznie i apele takie nie mogły wiele zmienić.

      Jednak należy stwierdzić, ze był to jeden z nielicznych głosów środowiska technicznego w sprawie upadającego przemysłu.

 

       Po kilkuletniej przerwie, w celu zaakcentowania istnienia RR FSNT NOT w Radomiu, wznowiono organizację Radomskich Dni Techniki.

       W dniach od 12 do 20 października 2007 r. w Domu Technika NOT odbyły się XX Radomskie Dni Techniki,

     SIMP zdefiniował i zrealizował cele, które powinny być motywem przewodnim w organizacji Radomskich Dni Techniki.

Działając w swoim zakresie, celem nadrzędnym Stowarzyszenia SIMP było, zainteresować działalnością następujące grupy:

1.  Młodzież szkolną i studencką, jako przyszłych członków Stowarzyszenia, którzy nie będąc obciążeni przyzwyczajeniami, mogą być aktywni i skuteczni na miarę współczesnych realiów i potrzeb.

 2. Przedsiębiorców rejonu radomskiego, jako  potencjalnych klientów dla działalności usługowej.

 3. Osoby zainteresowane problemami, technicznymi, aby każdy zainteresowany mógł znaleźć wsparcie, informacje i pomoc, łącznie z uwzględnieniem potrzeb seniorów, którzy z oddaniem uczestniczą we wszystkich „imprezach” organizowanych przez poszczególne Stowarzyszenia.

Zamierzone cele Stowarzyszenie zaplanowało i zrealizowało poprzez:

1. Przygotowanie cyklu sympozjów i prelekcji.

2. Zorganizowanie pokazów wyjazdowych na teren Politechniki Radomskiej:

- Instytut Budowy Maszyn,

- Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.

 3. Zaproponowanie wyróżniającym się przedsiębiorcom regionu radomskiego możliwości wystawienia w Budynku Domu Technika NOT, swoich wyrobów i zaprezentowania osiągnięć technologicznych, organizacyjnych i produkcyjnych.

Podobne przedsięwzięcia podejmujemy w Dniu Mechanika podczas Radomskich Dni Techniki organizowanych w kolejnych latach.

      Szczególne zainteresowanie i uznanie zarówno młodzieży, jak i kadry nauczycielskiej szkół technicznych i kierownictwa Politechniki Radomskiej znalazły organizowane corocznie głównie dla młodzieży klas maturalnych zwiedzanie laboratoriów Politechniki Radomskiej.

 

 Prezesi Oddziału Radomskiego SIMP w latach 1935 - 2012

 

  W okresie od 11.04.1935 do 01.09.1939

inż. Eustachy Gutkowski, inż. Kazimierz Ołdakowski, inż. Janusz Straszewicz.

  W okresie od 1949 roku.

inż. Ludwik Kuberski, inż. Stanisław Machina, inż. Wacław Grabowski, inż. Tadeusz Szczęśniak, inż. Czesław Strzelec, inż. Stanisław Podczański, inż. Jan Gurdziel, inż. Stanisław Kozłowski, inż. Stanisław Adryński, inż. Feliks Jastrzębski (27 lat), mgr inż. Marian Trzos, mgr inż. Kazimierz Szczepański, inż. Julian Cedro, prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz, inż. Zdzisław Kozdrach.

 

Bardziej szczegółowe opracowanie historii Oddziału Radomskiego (1935 – 2010) zawiera:

Jubileuszowy Biuletyn Informacyjny